ترولی بنماری گرم

جهت حمل غذای گرم مورد استفاده قرار میگیرد و دارای کابین گرم در قسمت پایین میباشد که شارژ بنماریهای صفحه را ممکن میسازد.