کباب پز تابشی به جهت دارا بودن تابش حرارت از بالا آب و شیره گوشت را بر روی سطوح داغ نمی ریزد و دود و بو تولید نمی کند. کباب پز تابشی دارای یک ظرف آب در قسمت پایین زیر شلفش میباشد. آب و چربی خارج شده از گوشت داخل