اجاق کباب ترکی جهت پخت کباب ترکی در فست فوود ها مورد استفاده قرار میگیرد.