کانتر ساده در سلف سرویس هامورد استفاده قرار می گیرد و در ظاهر شبیه کابینت است با این تفاوت که عرض کانتر 90 سانتی متر می باشد. کانتر ساده در ابعاد استاندارد زیر ساخته و ارائه می شود: 90 * 90 * 90 سانتی متر استراکچر کانتر