چیلیک نگهداری حبوبات ظرف های  استوانه شکلی هستند که در نگهداری مخواد غذای علی الخصوص حبوبات مورد استفاده قرار می گیرند. چیلیک نگهداری حبوبات استفاده زیادی در مراکز نگهداری مواد غذایی دارند و در اندازه های مختلفی ارائه شده اند. این محصولات در جایگاه های خشک استفاده می