ترولی تمام استیل دو طبقه جهت حمل ظروف غذا ازمیز مشتری به سمت  آشپزخانه بمورد استفاده قرار می گیرد. ترولی تمام استیل دو طبقه همانطور که از نامش پیداست از جنس استیل می باشد. این ترولی عمق بالا و دو طبقه دارد. ترولی استیل جهت حمل ظروف کثیف