کانتر سرد در سلف سرویس ها، بیشتر جهت نگهداری و شابه،  ماست، زیتون پرورده و هر نوع ماده غذایی که باید سریع در خط سرویس داده شود مورد استفاده قرار می گیرد. کانتر سرد در ابعاد استاندارد زیر ساخته می شود: 190 * 150 * 120 سانتی