کنده ساطوری رویه تفلون جهت قطعه قطعه کردن گوشت و استخوان توسط ساطور مورد استفاده قرار میگیرد