کانتر قاشق و چنگال در سلف سرویس هامورد استفاده قرار می گیرد و این کانتر در ابتدای خط سلف پیش از کانتر های ساده و سرد و گرم قرار میگیرد. کانتر قاشق و چنگال همانطور که از نام این کانتر پیداست، جهت نگهداری قاشق و چنگال و سینی