ترولی تمام استیل جهت حمل موادغذایی مورد استفاده قرار میگیرد.