بنماری گرم پایه دار / هات بنماری جهت گرم نگاهداشتن مواد غذایی بدون افت کیفیت و طعم مورد استفاده قرار میگیرد.