کنده ساطوری رویه تفلون

جهت قطعه قطعه کردن گوشت و استخوان توسط ساطور مورد استفاده قرار میگیردکنده ساطوری