کباب پز تابشی به جهت دارا بودن تابش حرارت از بالا آب و شیره گوشت را بر روی سطوح داغ نمی ریزد و دود و بو تولید نمی کند.

کباب پز تابشی دارای یک ظرف آب در قسمت پایین زیر شلفش میباشد.

آب و چربی خارج شده از گوشت داخل ظرف می ریزد.

پس از پخت به آسانی می توان آن را تخلیه و کباب پز را تمیز نمود. 

با توجه به حرارت بالا دستگاه، زمان پخت خیلی کم و با سرعت بالا صورت می گیرید.

حرارت تولیدی کباب پز بسیار بالا بوده و به عمق گوشت نفوذ می کند.

بنابراین تمام کباب های پخته شده توسط این کباب پز سالم تر و آبدار و مغز پخت و خوشمزه تر می باشد.

به دلیل حرارت همگن تمام قسمت گوشت یک دست پخته و سوخته نخواهد شد.