لگن بنماری

در  سایزهای مختلف میباشد که کاربرد بسیاری در فست فوود و رستوران دارد