ترولی تمام استیل

جهت حمل موادغذایی مورد استفاده قرار میگیرد.ترولی حمل موادغذایی