اجاق کباب ترکی

جهت پخت کباب ترکی در فست فوود ها مورد استفاده قرار میگیرد.اجاق کباب ترکی